Jak spółka przejmująca powinna ująć połączenie w księgach roku 2013, jeżeli nie dokonano połączenia w księgach roku 2012?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 31 grudnia 2012 r. sąd rejestrowy wpisał do KRS połączenie dwóch spółek. Jedną z nich była spółka komunalna (przejmująca) stanowiąca 100% własności gminy, a druga (przejmowana) była 100% podmiotem zależnym spółki komunalnej. Spółka komunalna zgodnie z ustawą o rachunkowości i Kodeksem spółek handlowych winna była dokonać połączenia na dzień wpisu do KRS, tj. 31 grudnia 2012 r. Tak się jednak nie stało. Obydwa podmioty zatwierdziły swoje sprawozdania finansowe za rok 2012 niezależnie. Podmioty dokonały połączenia w księgach rachunkowych na dzień 1 stycznia 2013 r. W księgach dokonano sumowania aktywów i pasywów - wyłączono kapitał własny, udziały, wzajemne rozrachunki, ustalono wartość firmy. Połączenie nie zostało poprzedzone wyceną aktywów spółki przejmowanej wg wartości godziwej, co jest wymagane w metodzie nabycia, zakładając, że skoro główną wartość aktywów (ok. 95%) stanowią nowo oddane do użytkowania środki trwałe, a w pasywach ich odzwierciedlenie stanowi kredyt bankowy, to taka wycena jest zbędna. W żadnym dokumencie wewnętrznym spółki przejmującej nie określono metody połączenia. Strata spółki przejmowanej przekraczała poziom kapitału zakładowego i zapasowego, inaczej mówiąc kapitał własny spółki przejmowanej był ujemny.

Jak spółka przejmująca powinna ująć w księgach roku 2013 wszystkie te zdarzenia począwszy od tego, iż nie dokonano połączenia w księgach roku 2012?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX