Jak rozumieć pojęcie "wody odciekowe"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o interpretację przepisu zawartego w art. 16 pkt 61 lit. c ustawy z 20.07.2017 r. prawo wodne. Przepis ten stanowi, że przez ścieki rozumie się m.in. wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne.

Jak rozumieć pojęcie "wody odciekowe"?

Powyższe zapytanie związane jest z wnioskiem firmy, która zamierza zbierać odpady inne niż niebezpieczne, głównie złom. Odpady te będą magazynowane na dwa sposoby - tj. albo w zadaszonych pomieszczeniach magazynowych, bądź też w kontenerach i pojemnikach zamykanych, bądź krytych plandekami, które będą ustawione na placu magazynowym. Wnioskujący dowodzi, że taki sposób magazynowania odpadów wyklucza możliwość oddziaływania wód opadowych na te odpady. A zatem zdaniem wnioskodawcy - nie powstają wody odciekowe pochodzące z przemycia odpadów przez deszcz, a tym samym nie mamy do czynienia z powstawaniem ścieków. Jednocześnie wnioskujący dowodzi, że same wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania odpadów ale takie, które nie mają styczności z odpadami nie stanowią wód odciekowych, lecz stanowią wody opadowe - w rozumieniu art. 16 pkt 61 ustawy prawo wodne. Odprowadzanie tego rodzaju wód do gruntu nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Czy stanowisko wnioskodawcy jest słuszne?

Czy też wszystkie wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania odpadów, nawet jeśli nie mają one styczności z magazynowanymi na tym terenie odpadami należy traktować jako wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów, a tym samym należy je traktować jako ścieki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX