Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2013 r.

PYTANIE

Spółka Y posiada nieruchomości inwestycyjne w Gminie X. W celu zwiększenia atrakcyjności posiadanych nieruchomości Spółka Y sfinansowała budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Na podstawie umowy z Gminą X spółka Y wybudowała na własny koszt na gruncie stanowiącym własność Gminy X sieć wodociągową i kanalizację. Zgodnie z umową wybudowane sieci stanowią odrębną od gruntu własność Spółki Y. Z dniem przyłączenia do sieci gminnych Gmina X odpłatnie nabędzie od Spółki Y własność ww. sieci. Należność za przekazanie infrastruktury ustalona będzie na poziomie kosztów poniesionych przez Spółkę Y na wybudowanie tej infrastruktury (marża 0).

Budowa ww. sieci została zakończona w trakcie roku, ale na dzień bilansowy sieci nie zostały przyłączone do sieci gminnych, w związku z czym nie nastąpiło odpłatne nabycie przez Gminę. Dodatkowo z uzyskanych informacji wynika, że odpłatne przekazanie nie nastąpi także w trakcie roku od dnia bilansowego.

Poniesione nakłady na budowę sieci zostały zaksięgowane na koncie - Środki trwałe w budowie. Tak też zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym.

Czy koszty poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej należy potraktować jako koszty uzyskania przychodu - koszty bezpośrednie i aktywować do czasu odpłatnego przekazania na rzecz gminy?

Czy też poniesione koszty można uznać za koszt pośredni, potrącalny w dacie poniesienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację