Jak rozliczyć poniesione koszty, jeśli wykonawca robót budowlanych nie zakończył prac i odstąpiliśmy od łączącej nas z nim umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła umowę na roboty budowlane. Wykonawca wykonał tylko część robót określonych w umowie. Po kilkakrotnym wyznaczeniu dodatkowych terminów zakończenia prac odstąpiliśmy od umowy z winy wykonawcy. Na dzień 4 listopada sporządziliśmy wewnętrzny protokół inwentaryzacji i szacunkowej wyceny wykonanych prac (pomimo poinformowania wykonawcy nie było przy tym jego przedstawiciela).

Jak rozliczyć taką sytuację na gruncie podatku od towarów i usług?

Czy wzywać Wykonawcę do wystawienia faktury?

Co w przypadku, gdy tej faktury nie wystawi?

Czy dla Spółki będą to roboty wykonane nieodpłatnie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access