Jak rozliczyć podatkowo obniżenie w drodze wyroku kwoty nałożonej na kontrahenta kary umownej, którą kilka lat temu potrąciliśmy z zapłaty za wystawioną przez niego fakturę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o., podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W 2012 r. naliczyliśmy naszemu podwykonawcy karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 188.158,89 zł i potrąciliśmy ww. kwotę z zapłaty za fakturę wystawioną nam przez tegoż podwykonawcę. Podwykonawca jednak zakwestionował zasadność naliczenia ww. kary umownej i skierował sprawę na drogę postępowania sądowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania sąd II instancji w dniu 7 maja 2015 r. wydał prawomocny wyrok, w którym stwierdził, że naliczona przez nas kara jest niewspółmiernie wysoka w porównaniu do wysokości poniesionej przez nasz szkody i obniżył wysokość kary o 80%, to jest do kwoty 37.631,78 zł. Pozostałą część kary, to jest kwotę 150.527,11 zł nakazał zwrócić podwykonawcy.

Czy ww. zwrot części kary umownej możemy zaliczyć w bieżącym roku do kosztów uzyskania przychodów, czy musimy obniżyć wartość przychodów?

Jeśli powinniśmy obniżyć wartość przychodów, to czy możemy to zrobić w bieżącym roku, czy musimy skorygować CIT-8 za 2012 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX