Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy przedsiębiorstwem ciepłowniczym. W 2007 r. zawarliśmy porozumienie współpracy w ramach Warmińsko-Mazurskiego Klastra Razem cieplej. Zrzesza on 26 podmiotów z regionu. Celem Klastra jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do rozwoju sektora ciepłowniczego w regionie i podniesienia jego konkurencyjności. Członkowie Klastra jako Uczestnicy Projektu zawarli umowę z Koordynatorem Projektu - "Warmińsko Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego" dotyczącą realizacji projektu "Razem Cieplej - Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego" w ramach działania 1.4 komponent współpraca, obszar, tworzenie i rozwój sektora ciepłowniczego. Zakres projektu to podnoszenie innowacyjności Klastra przez zakup wyników badań, analiz, ekspertyz, technologii, know-how itd. Całkowity koszt projektu to 5.261.694 zł. Wkład własny uczestników to 504.792 zł. Jest on rozliczany na uczestników proporcjonalnie do sprzedaży ciepła za 2008 r. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wpłacenia wkładu własnego do 15 stycznia każdego roku oraz do uiszczenia kaucji w formie kwartalnych zaliczek na poczet pokrywania kosztów działalności Biura Klastra w trakcie Projektu oraz wyraża zgodę na przekazanie niewykorzystanych w okresie trwałości projektu sumy zaliczek na kaucję po upływie trwałości projektu oraz innych niewykorzystanych środków na dalsze funkcjonowanie Biura Klastra. Koordynator zobowiązuję się do świadczenia usług wynikających z umowy o dofinansowanie projektu zawartej z PARP oraz do utrzymania biura Klastra przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie umowy.

Czy i kiedy stanowi koszt podatkowy wpłacony wkład własny?

Czy kaucja zatrzymana na poczet prowadzenia Biura Klastra jest kosztem?

Jak należy ustosunkować się do otrzymanej ekspertyzy lub badania - kiedy są one przychodem?

Nadmieniam, że wydatki na zakup wyników, analiz itp. stanowią ok. 43% kosztu projektu i nie wiemy jaki udział tych wydatków przeznaczony zostanie dla nas, natomiast 47% stanowią wydatki na prowadzenie Biura Klastra, zagraniczne misje branżowe, spotkania członków Klastra itp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację