Jak rozliczać stratę sprzed funkcjonowania grupy kapitałowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022 r. poz. 2180) w art. 14 pkt. 3 zmieniono przepisy z ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Przedmiotowa zmiana dodała po art. 69a art. 69b w brzmieniu: "Art. 69b. Przepisy art. 7 ust. 6a i art. 7a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 mają zastosowanie również do strat powstałych przed rokiem podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2021 r.". Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że spółki które nabyły prawa do odliczania straty sprzed funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej ale przed tym rokiem tracą taką możliwość (kwestią poboczną jest konstytucyjność tego przepisu). Jednocześnie ww. art. 14 wszedł w życie 1.01.2023 r.

Czy w związku z tym, wyliczając zaliczki w trakcie 2022 r., spółka miała prawo do uwzględniania straty i pomniejszenia wysokości zaliczek, a nowy przepis jest dopiero zobowiązana zastosować w deklaracji rocznej?

Czy wpływ na sposób liczenia zaliczek ma fakt, że jest to ustawa z 7 października?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX