Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2010 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. świadczy usługi budowlane o terminie realizacji powyżej 6 miesięcy. Niezakończone usługi budowlane objęte długoterminowymi kontraktami spółka wycenia na dzień bilansowy w sposób określony w art. 34a i 34c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - stopień zaawansowania określany jest na podstawie obmiaru wykonanych prac. Oszacowane koszty są niższe od kosztów rzeczywiście poniesionych, a różnica pomiędzy kosztami rzeczywiście poniesionymi a oszacowanymi księgowana jest na koncie Rozliczeń międzyokresowych czynnych. Spółka zarachowuje koszty uzyskania przychodów, samodzielnie przypisując poniesione i zaewidencjonowane koszty do zafakturowanych przychodów.

Czy koszty podatkowe powinny uwzględniać wycenę bilansową i być pomniejszone o różnicę zarachowaną na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów?

Czy wycena bilansowa długoterminowych umów budowlanych ma odzwierciedlenie w podatku dochodowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?