Nowość Jak prawidłowo wyliczyć urlop dla psychologa szkolnego zatrudnionego w placówce niepublicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Psycholog szkolny, zatrudniony jest w placówce niepublicznej. W szkole tej obowiązuje regulamin pracy, dla wprowadzenia którego podstawą prawną stanowi art. 104 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2022 r. poz. 1510 ze zm.). W regulaminie tym jest zapis "czas pracy psychologa szkolnego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo. W ramach czasu pracy psycholog szkolny obowiązany jest realizować: 1) Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz, w wymiarze 20 godzin tygodniowo, 2) Inne czynności wynikające z zadań statutowych placówki, 3) Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym" Jeżeli chodzi o urlopy jest następujący zapis: 1."Pracownikom pedagogicznym przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania" 2." W razie niewykorzystania przysługującego pracownikowi pedagogicznemu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy(...) pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni" Pracownik ten ma umowę o pracę na okres od 1 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., wymiar jego czasu pracy zapisany w umowie o pracę to 14/20. Nie będzie mu wypłacany ekwiwalent pieniężny lecz wybierze przysługujący urlop wypoczynkowy. Nie wykorzystał urlopu w czasie trwania ferii.

Ile przysługuje mu urlopu wypoczynkowego, czy wyliczenie jest prawidłowe oraz ile powinno się odpisywać z puli urlopowej godzin urlopu?

8 tygodni po 5 dni = 40 dni Liczba dni z czasu pracy określonego w umowie o pracę: 14/20 z 40 dni= 28 dni Liczba dni proporcjonalnie do okresu zatrudnienia: 28 dni/12 miesięcy x 5 miesięcy = 11,66 dni (zaokrąglenie:12 dni) 12 dni x 8 godzin = 96 godzin Biorąc pod uwagę zapis w umowie o pracę wymiar czasu pracy: 14/20 (14 tygodniowo) pracownikowi przysługuje 6 tygodni (14x6 = 84 godziny).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX