Jak prawidłowo prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką formę (papierową czy elektroniczną) muszą mieć poniższe dokument?

Jeśli elektroniczną, to jakim rodzajem podpisu muszą zostać podpisane?

·

Umowa o pracę, jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej - potwierdzenie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków

·

Zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z rodzaju pracy, określonego w umowie o pracę

·

Dokumenty dotyczące wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze

·

Potwierdzenie poinformowania pracownika o warunkach zatrudnienia i zmianie warunków zatrudnienia

·

Potwierdzenie otrzymania przez pracownika młodocianego oraz jego przedstawiciela ustawowego informacji o ryzyku zawodowym i o zasadach ochrony przed zagrożeniami

·

Oświadczenia dotyczące wypowiedzenia warunków pracy lub płacy lub zmiany tych warunków w innym trybie

·

Dokumenty dotyczące przyjęcia przez pracownika wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia się

·

Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego

·

Dokumenty związane z łączeniem korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu

·

Dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

·

Dokumenty związane z udzielaniem urlopu bezpłatnego

·

Orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych badań lekarskich

·

Umowa o zakazie konkurencji zawarta w okresie pozostawania w stosunku pracy

·

Dokumenty związane ze współdziałaniem pracodawcy z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową

·

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego

·

Świadectwo pracy

·

Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop

·

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

·

Informacja o długości przechowywania akt osobowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX