Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy tak może być sformułowane upoważnienie do przetwarzania danych w szkole?

Miejscowość...... , 25.05.2018 r. UPOWAŻNIENIE nr I/1 do przetwarzania danych osobowych

I. Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych nw. pracownika: Jan Kowalski stanowisko: wicedyrektor, nauczyciel w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku oraz obsługi systemu informatycznego i urządzeń wchodzących w jego skład w Powiatowym Zespole Placówek - Szkoła XXXXXXXXXXX w XXXXXXXXXXXXX Niniejsze upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w formie tradycyjnej (kartoteki, ewidencje, rejestry, spisy, itp.) i elektronicznej wg wykazu zbiorów podanych w pkt. II

II. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zbiorze danych: Dokumentacja papierowa dotyczących czynności przetwarzania w celu obejmującym: Rekrutacja pracowników pomocniczych, administracyjnych oraz nauczycieli w zakresie nw. operacji na danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, przesyłanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie, łączenie, usuwanie Upoważnienie obowiązuje dla ww. zbioru danych, celu czynności i zakresu operacji, aż do momentu nadania nowego, jego odwołania lub wygaśnięcia. Upoważnienie wygasa automatycznie w dniu zakończenia stosunku pracy/stosunku cywilnoprawnego. Każde nowe upoważnienie zastępuje stare. podpis Administratora danych osobowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację