Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z konsorcjum dwóch firm. W ramach umowy następuje odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, zielonych oraz selektywnych (typu papier, szkło, plastik, metal) zebranych bezpośrednio z nieruchomości oraz odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon w ramach tzw. "wystawki" organizowanej dwa razy do roku z tym, że raz w roku zbiórka odbywa się bezpośrednio spod nieruchomości zamieszkałych, a raz z wyznaczonych przez gminę zbiorczych punktów (do których mieszkaniec sam musi dowieźć odpad). Obie firmy wchodzące w skład konsorcjum posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zezwolenie na transport. Jednakże wpis do rejestru działalności regulowanej jednej z firm nie zawiera rodzaju odpadu o kodzie 16 01 03 - zużyte opony. Firma nie posiada również zezwolenia na zbieranie wskazanego rodzaju odpadu, posiada natomiast zezwolenie na jego transport. W sprawozdaniach podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości firma wykazała wskazany kod jako odebrany odpad.

Co powinna zrobić gmina po stwierdzeniu opisanej sytuacji?

Czy należy potraktować to jako odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej i naliczyć karę, zgodnie z art. 9x ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

Czy w opisanej sytuacji zezwolenie na transport odpadu należy uznać za wystarczające?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?