Jak powinien postąpić zamawiający, jeśli wykonawca złożył kosztorys, w którym pominął kolumnę dotyczącą podstawy wyceny wszystkich pozycji tego kosztorysu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie krajowe na roboty budowlane. Wynagrodzenie kosztorysowe. Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy należało sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, powinien zawierać stronę tytułową przedstawiającą cenę, narzuty oraz w formie tabelarycznej liczbę porządkową, podstawę wyceny, opis pozycji, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, wartość na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ. Do kosztorysu uproszczonego należało załączyć tabelę elementów scalonych, zestawienie robocizny, materiałów i sprzętów. Zamawiający podkreślił dodatkowo w SWZ, że niezłożenie kosztorysu ofertowego lub złożenie niekompletnego będzie stanowiło podstawę na odrzucenia oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Co w przypadku złożenia kosztorysu bez wymaganych zestawień robocizny, materiałów i sprzętów?

Jak postąpić w przypadku złożenia kosztorysu, w którym wykonawca pominął kolumnę dotyczącą podstawy wyceny wszystkich pozycji kosztorysu (brak KNR), czy zamawiający może próbować poprawić brak podstawy wyceny jako inną omyłkę, czy oferta podlega odrzuceniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX