Jak powinien postąpić starosta w przypadku śmierci posiadacza odpadów, który był wpisany do rejestru?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 33 ust. 5a ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach - u.o. z 2001 r., starosta skreśla z rejestru posiadacza odpadów lub prowadzącego transport odpadów m.in. w przypadku śmierci posiadacza odpadów lub prowadzącego transport odpadów będącego osobą fizyczną albo likwidacji jednostki organizacyjnej, będącej posiadaczem odpadów lub prowadzącym transport odpadów. Skreślenia dokonuje się w drodze decyzji. Osoba fizyczna będąca posiadaczem odpadów zgłoszonym do rejestru prowadzonego przez starostę, zgodnie z art. 33 ust. 5 u.o. z 2001 r. zmarła. Nikt nie zgłosił tego staroście. Organ dowiedział się o tym przypadkiem od osób postronnych, bez związku z pracą. Jak już wyżej wspomniano, zgodnie z art. 33 ust. 5b u.o. z 2001 r. skreślenia dokonuje się w drodze decyzji.

Czy wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o skreśleniu z rejestru następuje na wniosek czy z urzędu?

Jeśli na wniosek, to kto powinien złożyć przedmiotowy wniosek, skoro posiadacz odpadów nie żyje?

Jeśli z urzędu, to kto jest stroną postępowania w opisanej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access