Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Najemca lokalu na podstawie zawartej z właścicielem nieruchomości umowy najmu złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczył, że będzie jednoosobowo zamieszkiwać lokal. Po okresie kilkumiesięcznego zamieszkiwania najemca porzucił lokal nie rozwiązując umowy najmu i nie informując o tym fakcie organu. Również nie uregulował powstałych zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Fakt niezamieszkiwania najemcy potwierdził właściciel lokalu oraz kontrola pracowników organu. Ponadto w przedmiotowym lokalu zamieszkuje już inna rodzina, która złożyła stosowną deklarację o wysokości opłaty. Jak postąpić w zaistniałej sytuacji, w przypadku gdy w obrocie prawnym istnieje złożona deklaracja najemcy (oraz druga deklaracja następnego najemcy), a w myśl art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g., obowiązek ponoszenia opłaty w przypadku nieruchomości zamieszkanych, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkiwał ten mieszkaniec.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?