Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r.

PYTANIE

Zamawiający zlecił opracowanie dokumentacji projektowej o wartości nie podlegającej pod przepisy ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z umową wykonawca był zobowiązany do opracowania: pełnej inwentaryzacji obiektu: elewacje, dach, poddasze, konstrukcja dachu; ekspertyzy technicznej; programu prac konserwatorskich; projektu napraw konstrukcyjnych; projektu budowlanego; kosztorys inwestorski, przedmiary robót i STWiORB.

Jak postąpić ma zamawiający, jeśli podpisał protokół zdawczo-odbiorczy z ww. wyszczególnionymi częściami dokumentacji projektowej, a po analizie złożonych dokumentów okazało się, że został złożony przez wykonawcę jedynie program prac konserwatorskich i projekt budowlany?

Zamawiający uważa, że celowo został wprowadzony w błąd i zaufał wykonawcy, dlatego w dobrej wierze podpisał protokół zdawczo-odbiorczy, bez szczegółowego sprawdzenia składanych przez wykonawcę dokumentów.

Czy z uwagi na działanie wykonawcy, zmierzające do bezpodstawnego uzyskania wynagrodzenia można zainicjować procedurę związaną z możliwością ukarania wykonawcy w oparciu o art. 297 ustawy z 6.06.1997 r. Kodeks karny - dalej k.k.?

Zgodnie z tym uregulowaniem, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobna działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?