Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania złożył pismo o zmniejszenie mu etatu do 0,75 w roku szkolnym 2019/2020. Zostało z nauczycielem zawarte porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy w taki sposób, że nauczycielowi zmniejszono wymiar etatu oraz zmieniono podstawę zatrudnienia. Od 8.09.2019 r. do 31.08.2020 r. nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 0,75. W porozumieniu zawarto też informację, że od dnia 1.09.2020 r. nauczyciel będzie ponownie zatrudniony na podstawie mianowania. W związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie jednak możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze. Zostało dla niego zaplanowane 0,5 etatu.

Czy w związku z faktem, że od 1.09.2020 r. nauczyciel będzie zatrudniony na podstawie mianowania możemy zaproponować mu ograniczenie etatu na mocy art. 22 ust. 2 KN? Czy w przypadku kiedy nauczyciel odmówi i zostanie zastosowany art. 20 KN to będzie mu przysługiwała odprawa z całego etatu czy z 0,75? Czy należy w tym przypadku jednak zastosować wypowiedzenie warunków pracy i płacy z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia (nauczyciel zatrudniony od 2002 r.) i w przypadku odmowy będzie przysługiwała odprawa określona w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? Czy też wobec tego nauczyciela nie można stosować wypowiedzenia warunków i należy rozwiązać umowę o pracę na podstawie art. 20 KN i wypłacić odprawę określoną w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?