Jak opodatkować zwrot wkładu gotówkowego? - OpenLEX

Jak opodatkować zwrot wkładu gotówkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor KIS wydał nam interpretację indywidualną z dnia 30.05.2017 r., 0113-KDIPT2-3.4011.58.2017.2.AC, w której odpowiadając na pytanie, jak ustalić dochód z tytułu częściowego zwrotu wkładu wniesionego przez wspólnika do spółki komandytowej stwierdził, że zwrot części wkładu powoduje powstanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochodem z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z częściowym zwrotem wkładu ze spółki komandytowej, wniesionego w formie środków pieniężnych i przedsiębiorstwa, będzie nadwyżka sumy otrzymanych z tego tytułu środków pieniężnych nad kosztami uzyskania przychodów, wyliczonymi proporcjonalnie do wartości wydatków, faktycznie poniesionych na nabycie składników majątku stanowiących wkład do spółki.

Do istniejącej spółki komandytowej wspólnik, wg uchwały nr 1 z 29.05.2017 r., wniósł wkład pieniężny w wysokości 1.000.000 zł. Następnie 30.05.2017 r. ten sam wspólnik wniósł (uchwała nr 2 z 30.05.2017 r.) wkład rzeczowy w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Wartość wniesionego przedsiębiorstwa ustalona została w oparciu o wartości wynikające z ksiąg rachunkowych prowadzonych w przedsiębiorstwie w kwocie 4.500.000 zł. W przyszłości wspólnik planuje zmniejszyć swój udział kapitałowy i spółka dokona zwrotu wkładu w wysokości 1.000.000 zł, wskazując w uchwale iż wycofywany wkład odnosi się do wkładu pieniężnego wniesionego uchwałą nr 1 z 29.05.2017 r.

Czy dokonując zwrotu części wkładu wniesionego w formie pieniężnej, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna wniesionego wkładu pieniężnego?

Co należy rozumieć przez koszt historyczny w zakresie elementów wniesionego przedsiębiorstwa, tj. w zakresie:

a) należności - czy to będzie wartość nominalna wynikająca z ksiąg wniesionego aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej,

b) towarów i materiałów - czy to będzie wartość zakupu tych materiałów,

c) w zakresie środków trwałych - czy to będzie wartość początkowa czy też wartość netto (po umorzeniu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX