Jak należy zaklasyfikować wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład X prowadzi działalność na terenie wydzierżawionym od zakładu Y. Wody odciekowe z otwartych, utwardzonych placów magazynowania złomu zakładu X spływają powierzchniowo bezpośrednio do urządzeń kanalizacyjnych (wpustów itd.) należących do zakładu Y. W myśl art. 16 pkt 61 lit. c ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) - dalej pr.wod. przez ścieki rozumie się m.in. wprowadzane do wód lub do ziemi wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 16 pkt 64 pr.wod. ścieki przemysłowe są to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. Ponadto z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742). Przepisy te dopuszczają nawet możliwość magazynowania niektórych rodzajów odpadów bezpośrednio na gruncie bez zastosowania: - szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników. - uszczelnionego i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków lub z systemem do ich gromadzenia. Do takich odpadów zostały zaliczone, m.in.: drewno, papier i tektura, tworzywa sztuczne i guma, metale (złomu) niezanieczyszczone substancjami ropopochodnymi oraz zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, które nie powodują skapywania tych substancji.

Jak w opisanym wyżej przypadku należy zaklasyfikować wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access