Jak należy zaewidencjonować w księgach spółki przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu zwrotnego, zgodnie z MSSF 16?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka na moment wprowadzenia standardu MSSF 16 posiadała umowę sprzedaży i leasingu zwrotnego maszyn. Na moment wdrożenia zastosowała uproszczenie wynikające z przepisów przejściowych, ujmując umowę jak każdą inną umowę leasingu operacyjnego, który istniał na dzień pierwszego zastosowania standardu. Zobowiązanie zostało rozpoznane według zdyskontowanej bieżącej wartości pozostałych płatności leasingowych, zaś prawo do użytkowania składnika aktywów w wartości równej wartości zobowiązania (zmodyfikowana metoda retrospektywna). Kilka miesięcy przed upływem terminu umowy, spółka rozwiązała umowę, wykupiła maszyny, poniosła też koszty wcześniejszego rozwiązania umowy.

Jak należy zaewidencjonować w księgach spółki przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu zwrotnego, zgodnie z MSSF 16?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX