Jak należy zaciągnąć zobowiązanie wynikające z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, które przekracza rok budżetowy w jednostce samorządu terytorialnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka sektora finansów publicznych podpisując umowę w sprawie zamówienia publicznego, które będzie realizowane na przełomie lat ma obowiązek wskazać w umowie, iż wynagrodzenie wykonawcy w pierwszym roku nie może przekroczyć określonej kwoty, którą ma zabezpieczoną w budżecie rocznym, a wynagrodzenie w kolejnym roku wynosie pozostałą część, która to część jest zabezpieczona w wieloletniej prognozie finansowej? Czy brak takich zapisów w umowie mógłby świadczyć o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, bowiem jednostka zaciągnęła zobowiązanie nie mając zabezpieczonych na to środków, gdyż wykonawca w danym roku mógłby zrealizować roboty przewyższające wartość zabezpieczoną w budżecie?

Przykładowo umowa realizowana będzie od września 2021 roku do czerwca 2022 roku (roboty budowlane). Wynagrodzenie umowne wynosi 2 000 000 zł. W budżecie na 2021 zamawiający zabezpieczył 800 000 zł, a w WPF na 2022 zabezpieczona jest kwota 1 200 000 zł.

Czy jeśli Zamawiający nie ujmie w umowie okoliczności, iż wynagrodzenie należne wykonawcy w 2021 roku nie może przekroczyć kwoty 800 000 zł, którą to kwotę Zamawiający ma zabezpieczoną w rocznym budżecie, a w roku 2022 - 1 200 000 zł, to czy można uznać, iż Zamawiający zaciągnął zobowiązanie nie mając zabezpieczonych na ten cel środków finansowych?

Może bowiem dojść do sytuacji, w której wykonawca realizując roboty budowlane w roku 2021 zrealizuje je w kwocie wynoszącej przykładowo 1 000 000 zł (wynagrodzenie jest płatne w oparciu o miesięczne faktury wystawiane zgodnie z protokołem stanu i wartości robót, więc teoretycznie wykonawca mógłby chcieć zaangażować większe zasoby w początkowej fazie umowy i uzyskać wcześniej większą część wynagrodzenia).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX