Jak należy ująć w sprawozdaniu finansowym oraz w księgach weksel, który został przyjęty na pokrycie należności ze sprzedaży, a następnie zdyskontowany przez bank?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako zapłatę należności za towary handlowe przyjmujemy weksle. W cenę towaru wliczamy wartość dyskonta, którą potrąca nam bank przy przelewie środków za weksel. Czasami dyskonto nie jest wliczone w cenę i wtedy klient zostaje obciążony kwotą dyskonta i prowizją bankową na podstawie noty obciążeniowej.

Czy jest to właściwa forma dokumentowania tej operacji?

Biegły rewident, który robi audyt w naszej firmie uważa, że pomimo zdyskontowania weksla przez bank nadal mamy posiadać w ewidencji bilansowej weksel - jako inne środki pieniężne, a z drugiej strony wykazywać kredyt dyskontowy. Nie zgadzam się z takim stanowiskiem, ponieważ nie mamy z bankiem zawartej umowy o kredyt dyskontowy. Poza tym w momencie indosowania weksla - napisania klauzuli "ustępujemy na zlecenie banku..." i wręczenia weksla bankowi wszelkie prawa z niego przechodzą na bank. W naszych księgach taki weksel jest w ewidencji pozabilansowej do momentu wykupu przez klienta, a w sprawozdaniu finansowym, z racji regresu w przypadku niewykupienia przez dłużnika, informacja szczegółowa na ten temat jest tylko w informacji dodatkowej. Z takim ujęciem zdyskontowanych weksli nie zgadza się audytor, gdyż na potwierdzeniu salda bankowego widnieje pozycja "kredyt dyskontowy".

Jak należy ująć w sprawozdaniu finansowym oraz w księgach weksel, który został przyjęty na pokrycie należności ze sprzedaży, a następnie zdyskontowany przez bank?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access