Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podczas tworzenia arkusza organizacji specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, w zakresie ustalania tygodniowej liczby godzin opiekuńczych i wychowawczych dla grupy wychowawczej, należy brać pod uwagę zapis paragrafu 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, w sytuacji, gdzie w stosunku do SOSW obowiązują przepisy rozporządzenia MEN w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania? W akcie nie określa się minimalnej liczby godzin opiekuńczych i wychowawczych dla grupy wychowawczej w SOSW. Nadmieniam, że w skład SOSW wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, branżowa szkoła I stopnia specjalna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, a wychowankowie, którzy mieszkają w ośrodku są podzieleni na grupy wychowawcze obejmujące wychowanków w zbliżonym wieku (nie są oni dzieleni ze względu na typ szkoły, w jednej grupie mogą być dzieci z VII, VIII klasy szkoły podstawowej i np. III klasy gimnazjum).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?