Jak należy rozumieć sformułowanie "sposób rekultywacji wraz z harmonogramem działań związanych z tą rekultywacją" zgodnie z nową ustawą o odpadach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z zapisami art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., decyzja wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części winna zawierać oprócz technicznego sposobu zamknięcia oraz harmonogramu działań związanych z tym zamknięciem także określenie sposobu rekultywacji składowiska lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją. Na podstawie nieobowiązujących już przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) decyzja wyrażająca zgodę na zamknięcie określała techniczny sposób zamknięcia składowiska wraz z harmonogramem tych działań oraz określeniem działań związanych z rekultywacją biologiczną, które w całości wyczerpywały opis sposobu rekultywacji składowiska.

Zatem, co w myśl przepisów u.o. należy rozumieć poprzez "sposób rekultywacji wraz z harmonogramem działań związanych z tą rekultywacją" (opis jakich działań)?

Czy w niniejszej decyzji należy uwzględnić także kierunek rekultywacji składowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX