Jak należy rozumieć pojęcie nieprzestrzegania przez pracownika organizacji i porządku w procesie pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 13.10.2017 r. pracownik, po uprzednim wysłuchaniu, został zawiadomiony o nałożonej na niego karze z art. 108 k.p. z powodu zaniedbania obowiązków związanych z pracą na stanowisku specjalisty ds. jakości, w związku z zaakceptowaniem złączy, które wykonano niezgodnie z dokumentacją warsztatową, co było możliwe do wykrycia przez pracownika. W zawiadomieniu wskazano również, że działanie pracownika stanowiło naruszenie obowiązków pracownika określonych w jego zakresie czynności dotyczących przestrzegania procedur i instrukcji określonych w obowiązującym u pracodawcy systemie zarządzania jakością oraz innych polityk, procedur instrukcji oraz zasad ustalonych przez spółkę, a także (wskazanych) zapisów regulaminu pracy i art. 100 k.p.

Od powyższego zawiadomienia pracownik wniósł sprzeciw w dniu 17.10.2017 r.

Dodatkowo w dniu 23.10.2017 r. swoje stanowisko przedstawiła reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa. W swoim piśmie wskazała, iż odpowiedzialność porządkowa, o której mowa w art. 108 k.p. dotyczy wyłącznie sankcjonowania naruszeń powinności o charakterze porządkowym, obejmujących obowiązek przestrzegania reguł czasu pracy, porządku w procesie pracy i organizacji pracy, zarzucając jednocześnie pracodawcy, że chce on środkami odpowiedzialności porządkowej sankcjonować sposób wykonywania pracy.

Czy w opisanym powyżej przypadku pracodawca mógł ukarać pracownika karą nagany?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access