Jak należy rozumieć dostarczanie nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. podmioty odbierające nieczystości ciekłe muszą uważać, do jakiej stacji zlewnej oddają ścieki.

Jak należy rozumieć art. 7 ust. 6c u.u.c.p.g.?

Na terenie gminy jest podmiot, który w zezwoleniu wpisane ma 2 stacje zlewne, z czego jedna znajduje się na terenie aglomeracji, z której odbierane są ścieki, a druga jest na terenie innej gminie.

Jeżeli ta oczyszczalnia ścieków, która znajduje się w innej gminie, będzie spełniała takie lub wyższe warunki, jak oczyszczalnia w aglomeracji, z której są odbierane nieczystości, to podmiot może oddać tam ścieki?

Jak należy sprawdzić, czy dana oczyszczalnia ścieków spełnia odpowiednie normy - czy tutaj chodzi o parametry określone w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – dalej r.s.s.w.ś.w.z.?

Co z podmiotami, które otrzymały zezwolenie przed wejściem w życie nowelizacji - czy w tym przypadku organ również powinien sprawdzić, czy oczyszczalnie ścieków wpisane w decyzje spełniają te normy?

Zgodnie z nową ustawą za każde nieodpowiednie dostarczenie ścieków organ powinien nałożyć karę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX