Jak należy rozpatrzyć wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, który dotyczy dwóch organów zgodnie z właściwością miejscową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozpatrzyć wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, który dotyczy dwóch organów zgodnie z właściwością miejscową?

Czy wystarczy udzielić odpowiedzi w zakresie organu, do którego wniosek wpłynął, czy należy przekazać go również do innego właściwego miejscowo organu?

W art. 19 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. nie wskazuje się na zastosowanie art. 66 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX