Jak należy rozliczać wydatki związane z poszukiwaniem i nabywaniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lelito Ewelina
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2012 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zajmuje się wyszukiwaniem atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym gruntów, które będzie następnie odsprzedawać osobom trzecim. Grunty te nie będą stanowić dla spółki środków trwałych, a będą raczej ujmowane w bilansie spółki jako towary.

W celu dokonania "rezerwacji" gruntu spółka zawiera w formie aktów notarialnych umowy warunkowe i umowy przedwstępne zakupu nieruchomości, ponosząc koszty usług notarialnych, opłat sądowych i inne wydatki. Dodatkowo spółka korzysta z usług firm (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza) zajmujących się badaniem rynku nieruchomości. Działalność ta polega na tym, że wykonawca usługi jeździ po wybranych lokalizacjach na terenie kraju, dokonując wizji lokalnej, sprawdza stan prawny tych nieruchomości, przygotowuje dokumentację (wypisy z ksiąg wieczystych, odpisy z rejestru gruntów itp.). Często osoby te działają jednocześnie jako pełnomocnicy spółki podczas zawierania umów przedwstępnych dotyczących zakupu gruntów.

Jak należy podatkowo rozliczać koszty związane z zawieraniem notarialnych umów przedwstępnych zakupu gruntu i koszty badania rynku nieruchomości, opisane w pytaniu? Czy koszty te należy traktować jako koszty związane z nabyciem gruntów (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)? Czy też koszty te można traktować jako koszty pośrednie i ujmować je jako koszty uzyskania przychodów z momencie ich poniesienia, niezależnie od tego, czy grunt zostanie, czy też nie zostanie kupiony przez spółkę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access