Jak należy przeprowadzić sprawdzian wiadomości i umiejętności z muzyki? - OpenLEX

Jak należy przeprowadzić sprawdzian wiadomości i umiejętności z muzyki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2016 r.

PYTANIE

Czy sprawdzian wiadomości i umiejętności z muzyki w trybie art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – dalej r.s.w.s.o., powinien mieć formę: testu pisemnego z zakresu podstawy programowej, ale przekraczającego zakres zrealizowanego w ramach zajęć szkolnych materiału, pytań ustnych czy może zadań praktycznych?

Jak, zgodnie z § 11 r.s.w.s.o., należy przeprowadzić sprawdzian z wiedzy i umiejętności z przedmiotów wymienionych w tym przepisie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX