Jak należy prawidłowo prowadzić ewidencję księgową ZFŚS w przypadku kilku jednostek budżetowych prowadzących wspólnie... - OpenLEX

Jak należy prawidłowo prowadzić ewidencję księgową ZFŚS w przypadku kilku jednostek budżetowych prowadzących wspólnie działalność socjalną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Trzy jednostki budżetowe (placówki opiekuńczo-wychowawcze) mające jednego tego samego dyrektora prowadzą wspólną działalność socjalną na podstawie porozumienia, w którym zapisano, że "strony zgodnie oświadczają, że w celu realizacji wspólnej działalności socjalnej będą prowadziły wspólny rachunek bankowy, na którym będą gromadzone środki każdego z pracodawców na wspólny fundusz świadczeń socjalnych", tj. środki pochodzące ze źródeł i wielkościach określonych w kolejnym paragrafie, tj. fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony obowiązującymi przepisami każdego z pracodawców, a odpis przekazywany będzie przez pracodawców na wspólny rachunek bankowy funduszu w terminach określonych ustawą. W jednostce obsługującej utworzono wspólny rachunek bankowy do obsługi ZFŚS, na który każda z jednostek przelewa wyliczony na dany rok odpis z rachunku wydatków. Jednostki nie mają utworzonych odrębnych rachunków bankowych na ZFŚS. Jednostka obsługująca ujmuje w swoich księgach rachunkowych wszystkie operacje gospodarcze związane z ZFŚŚ (brak podziału analitycznego na jednostki, więc nie ma możliwości stwierdzenia jaka wielkość świadczeń została przyznana pracownikom każdej z placówek). W momencie niewykorzystanych środków z ZFŚS na koniec roku, środki te przechodzą na rok następny i zostają wykazane w bilansie jednostki obsługującej.

Czy tak prowadzona księgowość jest prawidłowa?

Czy jednak każda z jednostek powinna założyć swój odrębny rachunek bankowy dla ZFŚS i ujmować operacje na kontach 135 i 851 (wpływ środków z rachunku wydatków i przekazanie na wspólny rachunek ZFŚS), a środki niewykorzystane winny zostać zwrócone z rachunku wspólnego na odrębne rachunki i wykazane w bilansach poszczególnych jednostek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX