Jak należy postąpić w przypadku braku wskazania jako podwykonawcy podmiotu użyczającego swoją wiedzę i doświadczenie, jeśli wykaz części zamówienia jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom nie podlega uzupełnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2012 r.

PYTANIE

Jak należy postąpić w przypadku braku wskazania jako podwykonawcy podmiotu użyczającego swoją wiedzę i doświadczenie, mając na uwadze, że wykaz części zamówienia jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p. ani wyjaśnieniu na podstawie art. 26 ust. 4 p.z.p. ani wyjaśnieniu na podstawie art. 87 ust. 1 p.z.p. (w sensie złożenia wyjaśnień, że jednak z podwykonawstwa korzystać się będzie)?

W Informatorze UZP Listopad 2011 r. jest zapis: "Każdorazowo zatem udostępnienie doświadczenia powinno wiązać się z uczestnictwem udostępniającego w realizacji zamówienia, co do zasady jako podwykonawca". Natomiast zgodnie z treścią przykładu nr 5 (KU/54/11) – w opisanej na wstępie niniejszego pytania sytuacji należy wezwać na podst. art. 26 ust. 4 p.z.p., wykonawcę do udzielenia wyjaśnień o sposobie dysponowania wiedzą i doświadczeniem firmy użyczającej doświadczenia. W przypadku udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień, które nie będą wykazywały dysponowania wiedzą i doświadczeniem, Prezes Urzędu zaleca wezwanie wykonawcy, na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia. Wiadomo, że wezwany wykonawca nie może wyjaśnić, że powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcy, bo dokona zmiany w treści oferty lub/oraz uzupełni dokument niepodlegający uzupełnieniu. Wiadomo również, że wezwany wykonawca nie wymyśli żadnego innego tak pełnego, równoważnego do podwykonawstwa, sposobu dysponowania wiedzą i doświadczeniem.

Zatem, czy w sytuacji, gdy nie ma zapisów o podwykonawstwie w złożonej ofercie i wykonawca "nie znajdzie" swoich własnych referencji to należy wykluczyć go z postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX