Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kryterium oceny ofert na roboty budowlane wynosi: cena 60% i okres gwarancji 40%. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy liczone od dnia dokonania odbioru końcowego robót. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.W przypadku nie podania wcale okresu gwarancji, zostanie przyjęty minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy.

Czy tak sformułowane kryterium jest poprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?