Jak należy obliczyć minimalny czas pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych? - OpenLEX

Jak należy obliczyć minimalny czas pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 01.01.2022 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11.05.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania W § 70 rozporządzenia zmienianego pojawił się pkt 2 w brzmieniu: Okres pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych nie może być krótszy niż 6 dni i dłuższy niż 12 tygodni. Mając na uwadze powyższe, czy podstawą do obliczenia minimalnego czasu pobytu wychowanka jest doba (osobodzień)? Czy pobyt wychowanka od od 17 do 22.01 jest pobytem 6-dniowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX