Jak należy obliczyć dotację dla domu wczasów dziecięcych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 29 listopada 2020 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2020 r.

PYTANIE

Zgodnie z § 10 ust. 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań... (Dz.U 2020 poz. 493) w przypadku ograniczenia funkcjonowania niepublicznego domu wczasów dziecięcych (dwd) w całości, dotacja za liczbę dni ograniczenia jest równa iloczynowi liczby dni zawieszenia, liczby wychowanków i kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na wychowanka dwd dla powiatu podzielonej przez liczbę 366. Zgodnie z ust 15 przez liczbę wychowanków należy rozumieć liczbę wychowanków przebywających w dwd w odpowiednich dniach roku 2019, na których wypłacono dotację. Natomiast w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) w § 1 ust. 1 w roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). W przepisach tego rozporządzenia nie wskazano ograniczenia funkcjonowania dwd. W jaki sposób obliczać dotację dla niepublicznych dwd? Czy w przypadku, gdy od 5 października w niepublicznym dwd nie było wychowanków to można traktować tę sytuację jako "ograniczenie funkcjonowania niepublicznego domu wczasów dziecięcych w całości"? Co z wysokością dotacji w przypadku, gdy w październiku były nieliczne grupy w takim podmiocie? Czy jednak organ prowadzący niepubliczne dwd powinien zastosować się do § 18 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, i zawiesić zajęcia po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, informując organ rejestrujący?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX