Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy liczyć 30-dniowy termin materialny, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., przewidziany na uzgodnienie projektu budowlanego przez konserwatora zabytków?

W orzecznictwie terminy przewidziane do zajęcia stanowiska, czy też uzgodnienia przez inny organ, jednoznacznie określa się jako terminy materialnoprawne. W części orzecznictwa zawarty jest również pogląd, że do obliczania terminów materialnoprawnych nie stosuje się przepisów art. 57 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. (wyrok WSA w Warszawie z 5.06.2014 r., II SA/Wa 493/14).

Czy zatem za początek biegu terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 4 pr. bud., należy uznać dzień doręczenia wniosku, a za jego upływ uznać brak wpływu uzgodnienia (bądź odmowy) w ciągu 30 dni?

Czy jednak zgodnie z art. 57 k.p.a. jako początek należy uznać kolejny dzień po doręczeniu wniosku konserwatorowi zabytków, a nadanie przez konserwatora na poczcie w ostatni dzień należy uznać za dochowanie terminu (pomimo faktycznego wpływu uzgodnienia kilka dni później)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?