Jak należy interpretować dwa różne zapisy w ustawie o skok w zakresie funduszy zaliczanych do funduszy własnych kasy w stosunku... - OpenLEX

Jak należy interpretować dwa różne zapisy w ustawie o skok w zakresie funduszy zaliczanych do funduszy własnych kasy w stosunku do kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Srokosz Witold
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W art. 26 ust. 3 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (dalej jako: u.s.k.o.k.) w brzmieniu obowiązującym od 12 czerwca 2013 r. uregulowana jest dodatkowa odpowiedzialność członków. Kwota tej odpowiedzialności wliczana jest do funduszy własnych kasy na zasadach art. 24 u.s.k.o.k..

Uregulowanie przedmiotowej kwestii zarówno w art. 24 ust. 2 pkt 5 jak i ust. 4 powoduje wątpliwości w zakresie zastosowania tej instytucji.

Wątpliwości budzi użycie przez ustawodawcę dwóch różnych odniesień w zakresie funduszy zaliczanych do funduszy własnych kasy w stosunku do kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków. W art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawodawca odnosi się do kwoty zobowiązań podporządkowanych, natomiast w art. 24 ust. 4 przewidziane jest odniesienie do funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych. Jednocześnie w obu ww. przepisach przewidziane jest ograniczenie dotyczące sumy kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków i odpowiednio kwoty zobowiązań podporządkowanych lub funduszu z aktualizacji wyceny środków trwałych, która to suma nie może przewyższać 50% sumy funduszy udziałowego oraz odpowiednio zasobowego lub podstawowego. Jednocześnie ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "fundusz podstawowy" powodując, iż zastosowanie instytucji dodatkowej odpowiedzialności członków SKOK budzi znaczne wątpliwości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX