Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) – dalej u.u.c.p.g. rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Budynek mieszkalny zamieszkują dwie rodziny. Każda z nich jest właścicielem nieruchomości w swojej części.

Czy można uznać, że każdy z właścicieli może skorzystać z ulgi?

Każda z rodzin kompostuje bioodpady w kompostowniku przydomowym od bardzo dawna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?