Jak należy dokonać wyliczenia dochodu nieopodatkowanego jakim jest stypendium socjalne oraz alimenty do świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2017 r.

PYTANIE

Jak należy dokonać wyliczenia dochodu nieopodatkowanego, w tym przypadku jest to stypendium socjalne?

Osoba w 2016 r. pobierała stypendium, w miesiącu lutym była to kwota 500 zł, od marca do lipca pobrała ogólnie 2250 zł i od listopada do grudnia 800 zł. Łączna kwota to 3550 zł.

Czy wyliczając ten dochód powinnam go podzielić przez 12 miesięcy czy przez 8 miesięcy?

Ponieważ spotkałam się z opinią, iż dochód nieopodatkowany dzielimy przez 12 miesięcy. Podobna sytuacja dotyczy alimentów, które osoba pobierała w 2016 od miesiąca lipca.

Czy dochód uzyskany z tego tytułu podzielić przez 12 miesięcy czy przez 6 miesięcy?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX