Jak najlepiej przyznać specjalny zasiłek celowy w świetle uchwały rady gminy w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani E. zwróciła się z wnioskiem o pomoc finansową w zakresie remontu przeciekającego dachu (zakup papy). Prowadzi 1 osobowe gosp. domowe. Utrzymuje się z emerytury w kwocie 3.200,00 zł. Ma zajęcia komornicze, które nie możemy odliczyć od dochodu. Planuje się przyznać pani E. specjalny zasiłek celowy w kwocie 1.500,00 zł tj. przekraczający 776 zł. Zasiłek będzie podlegał zwrotowi, ponieważ przekracza 776 zł. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. Jej zapis: "§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zwane dalej "wydatkami na świadczenia", przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. § 2. 1. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą, bądź dochód na osobę w rodzinie przekracza 400 % dochodu, o którym mowa w § 1". Pani E. przekracza dochód 400%.

Czy musi zwrócić 100% przyznanego świadczenia tj. 1500 zł? Czy możemy tak wydać decyzję, żeby Pani nie musiała zwracać 776 zł z 1500 zł?

Zgodnie z art. 41 ust. 1 można przyznać pomoc w formie specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, który nie podlega zwrotowi.

Czy możemy zrobić to w jednej decyzji? Np. Przyznać 776 zł bezzwrotnie, a 724 zł do zwrotu i rozłożyć na 3 raty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX