Jak liczyć terminy – od najpóźniejszej daty wywieszenia przez gminy na ich BIP-ach, czy od daty wywieszenia zawiadomienia na BIP-ie gminy prowadzącej postępowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 15 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2021 r.

PYTANIE

Teren inwestycji, dla której ma zostać wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znajduje się w obrębie dwóch gmin A i B. Większy teren leży w granicach gminy A. Liczba stron postępowania przekracza 10, zatem informowanie stron postępowania następuje obwieszczeniem poprzez BIP (art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283).

Jak liczyć terminy (np. termin wydania decyzji po zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania) – od najpóźniejszej daty wywieszenia przez gminy na ich BIP-ach, czy od daty wywieszenia zawiadomienia na BIP-ie gminy prowadzącej postępowanie tj. gminy A?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX