Jak liczyć dochód uzyskany ze świadczenia rehabilitacyjnego do zasiłku rodzinnego? - OpenLEX

Jak liczyć dochód uzyskany ze świadczenia rehabilitacyjnego do zasiłku rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan pobierał zasiłek rodzinny na syna Igora od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r. w kwocie 95 zł m-cznie. Dnia 07.10.2019 r. oświadczył, że od 01.11.2018 r. do 17.03.2019 r. przebywał na zasiłku chorobowym po utracie zatrudnienia, a od 18.03.2019 r. pobiera świadczenie rehabilitacyjne z ZUS i osiągnął dochód netto za kwiecień 2019 r. w wysokości 1951,80 zł.

Pierwsza decyzja z ZUS od 18.03.2019 r. do 15.06.2019 r. w wys. 90% podstawy, druga decyzja od 16.06.2019 r. do 13.09.2019 r. w wys. 75% podstawy, trzecia decyzja od 14.09.2019 r. do 11.01.2020 r. w wys. 75% podstawy. Pan dostarczył również zaświadczenie z ZUS o dochodzie netto za lipiec 2019 r., tj. za 2-gi miesiąc od momentu obniżenia świadczenia rehabilitacyjnego do 75%. Dnia 15.07.2019 r. żona Pana urodziła kolejne dziecko, tj. Miłosza i z tego tytułu decyzją z dnia 12.08.2019 r. przyznano Pani świadczenie rodzicielskie od 15.07.2019 r. w wysokości 1000 zł m-cznie. Pierwsza wypłata nastąpiła w sierpniu z wyrównaniem za lipiec 2019 r.

Tutejszy Ośrodek przeliczył dochód rodziny uwzględniając dochód uzyskany z tytułu świadczenia rodzicielskiego. Spowodowało to przekroczenie kryterium dochodowego od 01.10.19 r. o kwotę wyższą niż przysługujące zasiłki.

Dnia 14.10.2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie uchylenia decyzji przyznających zasiłek rodzinny. A dnia 25.10.2019 r. uchylono obie decyzje przyznające zasiłek rodzinny na syna Igora i syna Miłosza. Pan odwołał się do SKO od decyzji uchylających, ponieważ uważał, że obniżył mu się dochód z tytułu świadczenia rehabilitacyjnego od 16.06.2019 r., który wyniósł 1681,34 zł netto i według niego powinniśmy przeliczyć dochód rodziny na ten moment.

SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi 1-szej instancji uzasadniając, że organ winien ustalić w sposób bezsporny wysokość dochodu Pana, bo dochód od 03 do 06/2019 strona utraciła, a od 06/2019 wysokość świadczenia była niższa.

Jak liczyć dochód rodziny, tj. dochód uzyskany ze świadczenia rehabilitacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?