Jak długo należy przechowywać umowy i dowody uiszczenia opłat za pozbywanie się z nieruchomości niezamieszkałych odpadów... - OpenLEX

Jak długo należy przechowywać umowy i dowody uiszczenia opłat za pozbywanie się z nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przez okres co najmniej 5 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przez jaki czas właściciel nieruchomości zobowiązany jest przechowywać dowody płacenia za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych/osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w celu okazania ich kontrolującemu?

Z jakich przepisów wynika okres przechowywania dowodów uiszczania opłat za ww. usługi? (np. prawo podatkowe, konsumentów?)

Niektóre gminy próbują ustalać okres przechowywania rachunków za ww. usługi w regulaminach trzymania czystości i porządku w gminach, jednak z dostępnych rozstrzygnięć wynika, że rada gminy nie ma kompetencji do ustalania w tych regulaminach okresu przechowywania tych dokumentów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX