Jak definiować dochód na potrzeby art. 89 ust. 11 u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2023 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 89 ust. 11 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p. organ może umorzyć 50% wymierzonej kary, o której mowa w ust. 1 lub 2, osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew albo uszkodziły drzewo, w przypadku gdy osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Jak w kontekście tego przepisu należy definiować dochód?

Ustawodawca nie określił w tym przepisie, co oznacza wg niego dochód oraz według jakich kryteriów ustalić dochód.

Czy podstawą obliczenia dochodu mają być przepisy ustawy o pomocy społecznej czy np. zasady ustalenia co jest dochodem wykorzystywane w wypełnianiu deklaracji PIT, a może jeszcze inne?

Czy dochodem będą świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności), 500 plus, pożyczki, stypendia?

Czy jako dochód należy uznać te wpływy, które nie są traktowane jako dochód, np. 500 plus, które ani Skarbówka ani pomoc społeczna nie traktują jako dochód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX