Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gdzie powinno zostać uregulowane wynagrodzenie (z różnymi składnikami) głównego księgowego oraz kierowników (osób zarządzających) samorządowej jednostki budżetowej?

Artykuł 39 ustawy o pracownikach samorządowych wskazuje, że pracodawca w regulaminie wynagradzania określi, dla pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3:

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;

2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ust. 1, może określić:

1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;

2) warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5, oraz innych dodatków.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Powyższe zasady według rozporządzenia o wynagrodzeniu pracowników samorządowych określa się w regulaminie wynagradzania. Jednocześnie art. 772 par. 5 k.p. w związku z art. 24126 k.p. wyraźnie zakazuje określania warunków wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania pracowników zarządzających zakładem pracy.

Czy regulacje płacowe głównego księgowego i kierowników samorządowej jednostki budżetowej mogą być określone w regulaminie wynagradzania, czy jedynie w umowach o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?