Do którego z organów I czy II instancji należy obowiązek ustalenia okoliczności faktycznych w oparciu o sporządzony protokół? - OpenLEX

Do którego z organów I czy II instancji należy obowiązek ustalenia okoliczności faktycznych w oparciu o sporządzony protokół?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Onb I instancji w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na funkcje zamieszkania zbiorowego wydał decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania. Decyzja ta została wydana w związku z niedostarczeniem w terminie dokumentów do legalizacji określonych w postanowieniu wydanym w oparciu o art. 71a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351). Strona odwołując się od decyzji wskazała, że budynek mieszkalny nie jest wynajmowany osobom trzecim, nie jest prowadzona tam żadna działalność, a tym samym nie jest wykorzystywany na funkcję zamieszkania zbiorowego o charakterze hostelowym/hotelowym. (…) wobec eksmisji spółki XXX z zajmowanych bezumownie pomieszczeń, został przywrócony poprzedni sposób użytkowania części mieszkalnej budynku z zachowaniem funkcji mieszkalnej (…). Organ II instancji w postępowaniu odwoławczym w myśl art. 136 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a. zlecił organowi I instancji przeprowadzenie kontroli i sporządzenia protokołu celem ustalenia aktualnego stanu faktycznego budynku, a przedmiotem ustalenia winno być, czy obecny sposób użytkowania budynku wskazuje na zmianę sposobu jego użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję zamieszkania zbiorowego o charakterze hotelowym/hostelowym. ONB I instancji uprzednio zawiadamiając strony o miejscu przeprowadzenia dowodu stwierdził, że obecnie w pomieszczeniach objętych przedmiotem postępowania nie przebywają osoby postronne (trzecie), jednakże pozostają tych pomieszczeniach rzeczy osobiste oraz wyposażenie tych pomieszczeń może umożliwiać najem tych pomieszczeń osobom trzecim. W związku z tych organ I instancji nie może jednoznacznie określić, czy obecny sposób użytkowania budynku wskazuje na zmianę sposobu jego użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję zamieszkania zbiorowego, tym bardziej, że strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu zostały uprzednio powiadomione.

Zatem do którego z organów I czy II instancji należy obowiązek ustalenia okoliczności faktycznych w oparciu o sporządzony protokół?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX