Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Pawliszyn Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2011 r.

PYTANIE

Spółka zawarła z kontrahentem umowę na obsługę urządzenia, która polega w praktyce na dostarczeniu pracownika spółki nadzorującego pracę tego urządzenia (maszyny). Za wykonaną usługę rozliczenie następuje jako iloczyn przepracowanych przez pracownika spółki roboczogodzin i ustalonej stawki. Podstawą wystawienia faktury jest protokół podpisany przez obie strony, w którym określa się ilość roboczogodzin. Zgodnie z umową zapłata następuje w okresach miesięcznych. Pytanie sprowadza się do przełomu roku i zakwalifikowania do danego roku uzyskanych z tego tytułu przychodów. Za grudzień 2010 r. faktura została wystawiona w dniu 3 stycznia 2011 r. W tym też dniu został podpisany protokół odbioru prac.

Czy osiągnięty z tego tytułu przychód powinien zostać na podstawie przepisów podatku dochodowego od osób prawnych zaliczony do 2010 r., czy też w dacie odbioru usługi, tj. w styczniu 2011 r.?

Nadmieniam, że z umowy nie wynika jasno okres rozliczeniowy. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół. okres miesięczny jest wpisany tylko w artykule, który mówi o zapłacie i terminie płatności. W praktyce jednak umowa ta rozliczana jest w okresach miesiąca kalendarzowego.

Czy należy zastosować tu art. 12 ust. 3c u.p.d.o.p. i zaliczyć przychód w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację