Do kogo należy utrzymanie rurociągów drenarskich w sprawności oraz usuwanie ewentualnych awarii drenażu na gruntach, które... - OpenLEX

Do kogo należy utrzymanie rurociągów drenarskich w sprawności oraz usuwanie ewentualnych awarii drenażu na gruntach, które znalazły się poza spółką?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel (członek spółki) gruntów zmeliorowanych (zdrenowanych) wystąpił ze spółki wodnej. Należące do niego grunty zdrenowane znajdują się w centralnej części zwartego obszaru gruntów zmeliorowanych obsługiwanych przez spółkę. Skutkiem wystąpienia w/w osoby ze spółki jest to, że należące do niej grunty zmeliorowane znalazły się poza spółką, z równoczesnym brakiem możliwości ingerencji spółki w przedmiotowe urządzenia. Zgodnie z art. 454 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. z uwagi na korzystanie z urządzeń spółki poprzez odprowadzanie wód infiltracyjnych z obszaru zmeliorowanego znajdującego się poza administracją spółki, spółka wystąpiła o nałożenie na właściciela tych gruntów obowiązków świadczenia finansowego. Starosta właściwy dla miejsca położenia gruntów przychylił się do wniosku i wydał decyzję zobowiązującą właściciela gruntów do świadczenia na rzecz spółki.

Do kogo należy utrzymanie rurociągów drenarskich w sprawności oraz usuwanie ewentualnych awarii drenażu na gruntach, które znalazły się poza spółką, zważywszy, że środki uzyskane ze świadczenia finansowego na podstawie decyzji starosty służą utrzymaniu urządzeń spółki, a nie urządzeń znajdujących się poza obszarem spółki?

Starosta utrzymuje, że roboty te powinny stanowić koszt spółki wodnej.

Jeśli przyczyna dysfunkcji drenażu leży na gruntach znajdujących się poza spółką i jest to problem cykliczny, który wymaga działań technicznych na terenie wyłączonym ze spółki, ponadto świadczenie finansowe nałożone decyzją jest niewspółmiernie niskie w stosunku do kosztów usuwania awarii, dlaczego spółka ma ponosić przedmiotowe koszty?

Szkody wynikające z niesprawności drenażu dotyczą tylko gruntów osoby, która ze spółki wystąpiła. Naprawy drenażu w ocenie Zarządu spółki powinny być dokonywane przez właściciela tych gruntów w trybie art. 205 i 206 pr.wod.

Czy słuszne jest rozumowanie Zarządu spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?