Do kogo należy skierować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia emisyjnego, jeśli nastąpiła zmiana podmiotu prowadzącego... - OpenLEX

Do kogo należy skierować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia emisyjnego, jeśli nastąpiła zmiana podmiotu prowadzącego instalację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2015 r.

PYTANIE

Spółka "A" Sp. z o.o. uzyskała uprzednio od starosty pozwolenie emisyjne wydane w trybie przepisów art. 180 i art. 183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.

Następnie, na terenie ww. zakładu została przeprowadzona kontrola przez WIOŚ, w wyniku której stwierdzono naruszanie warunków udzielonego pozwolenia. Stąd też WIOŚ wystąpił do starosty o podjęcie działań w trybie art. 195 p.o.ś. Jednakże z dokonanych ustaleń wynika, że po dacie przeprowadzenia ww. kontroli zakład objęty udzielonym pozwoleniem emisyjnym został przejęty (wydzierżawiony) innej spółce - spółce "B" Sp. z o.o. Jednakże spółka "B" nie złożyła wniosku o zmianę pozwolenia w trybie art. 189 p.o.ś., w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację. Stąd też w dalszym ciągu adresatem pozwolenia emisyjnego jest spółka "A", która jednak utraciła już tytuł prawny do zakładu.

W sprawie tej nie ma podstaw do wygaszenia pozwolenia, gdyż zgodnie z art. 193 ust. 5 p.o.ś. pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przejęcie praw i obowiązków, o którym mowa w art. 189 p.o.ś., albo przejęcie na podstawie innych przepisów, praw i obowiązków wynikających z decyzji, w tym w szczególności przepisów tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w przypadku łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, albo przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Czy na obecnym etapie starosta może podjąć postępowanie w trybie art. 195 p.o.ś.?

Jeśli tak, to kto powinien być adresatem ewentualnych działań prowadzonych w ramach ww. postępowania: spółka "A", która jest ujawniona w pozwoleniu, ale utraciła tytuł prawny do zakładu; czy też spółka "B", która uzyskała tytuł prawny do zakładu, ale nie została ujawniona w pozwoleniu emisyjnym jako prowadzący instalację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?