Czym się różni obowiązek szkolny od obowiązku nauki? - OpenLEX

Czym się różni obowiązek szkolny od obowiązku nauki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czym się różni obowiązek szkolny od obowiązku nauki i jak mają się one do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie niepełnosprawności sprzężonej, w tym niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym)? Szkoła przysposabiająca do pracy otrzymała wniosek rodziców pełnoletniej uczennicy na podst. art 37 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Uczennica posiada o.p.k.s z powodu sprzężonej niepełnosprawności, w tym n.i. w stopniu umiarkowanym. Czy taka uczennica jest objęta obowiązkiem szkolnym lub nauki? Czy "maksymalny wiek kształcenia" takiej młodzieży wg rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym - wydłuża w takim razie obowiązek szkolny/nauki, zdefiniowany w ustawie Prawo oświatowe? W zależności od odpowiedzi na to pytanie, czy można takiej zgody udzielić? Czy ubezwłasnowolnienie robi jakąś różnicę? Czym właściwie różni się obowiązek szkolny od obowiązku nauki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX