Czyją własnością w oparciu o decyzję ZRID staną się działki niezbędne do budowy ronda? - OpenLEX

Czyją własnością w oparciu o decyzję ZRID staną się działki niezbędne do budowy ronda?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat planuje realizację inwestycji związanej z budową obwodnicy miasta. Obwodnica będzie stanowiła drogę powiatową, a zakończona będzie dwoma skrzyżowaniami o ruchu okrężnym (z jednej strony rondo będzie się znajdowało na drodze wojewódzkiej, a z drugiej strony na drodze krajowej). Przedmiotowe skrzyżowania o ruchu okrężnym będą częścią składową całej prowadzonej przez powiat inwestycji. Inwestycja będzie przeprowadzona na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej wydanej na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) - dalej u.z.r.i.d. Zgodnie z treścią ustawy: - art. 11a ust. 1 u.z.r.i.d. wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. - art. 11f u.z.r.i.d. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego (pkt 6); - art. 12 ust. 4a u.z.r.i.d. decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Kto w związku z powyższym powinien wydać decyzję ZRID – starosta czy wojewoda?

Budowa obwodnicy, czyli drogi powiatowej z dwoma skrzyżowaniami o ruchu okrężnym stanowi jedną całą inwestycję.

Czyją własnością w oparciu o decyzję ZRID staną się działki niezbędne do budowy ronda – własnością Skarbu Państwa i województwa, jako zarządcy drogi wojewódzkiej i krajowej?

Czy powiatu jako podmiotu, który będzie realizował inwestycję?

Kto powinien zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX